Martial Arts

Shiai

Judo

Yusho IJF
MRB OBI Orange
Kodomo 2 Pants
Hayato Blue
MRB OBI Yellow
Keiko 2

Judo

MRB OBI Green
RB OBI Brown
Hayato

Judo

Sokuteiki
Tôshi

Karate