Martial Arts

Shiai

Judo

Keiko 2

Judo

Yusho IJF
MRB OBI Green
Hayato Blue
RB OBI Brown
Sokuteiki
Tôshi

Karate

Kime

Karate

MRB OBI Blue
Kiai

Karate