Martial Arts

Keiko 2

Judo

Yusho Japan IJF
Shiai

Judo

MRB OBI Green
Hayato Blue
Yusho IJF
Sokuteiki
Tôshi

Karate

Kime

Karate

MRB OBI Blue
Kiai

Karate