Online Verkoopsvoorwaarden

Uw aankopen van Producten via de Mizuno-website van Supplies Distributors SA ("SDSA") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen:

Inleiding

Dit zijn onze Online Verkoopvoorwaarden. Deze Online Verkoopvoorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig. Wij raden u ook aan deze Online Verkoopsvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Artikel 1. Definities

1.1. Mizuno Corporation (Netherlands): gevestigd in Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52445097, handelend onder de naam Mizuno Corporation Nederland.

1.2. Website: de Website van Mizuno Corporation, te vinden op www.emea.mizuno.com en al haar subdomeinen.

1.3. Producten: de producten die u via de Mizuno website koopt, verkocht door SDSA, Louis Blériotstraat 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (ondernemingsnummer: BE 0475.286.142) in eigen naam, als zakenpartner van Mizuno Corporation Nederland.

1.4. Klant: De natuurlijke persoon of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Supplies Distributors SA.

1.5. Overeenkomst: Elke regeling of overeenkomst tussen SDSA en de Klant met betrekking tot de aankoop van Producten via de Website waarvan de Online Verkoopvoorwaarden een integraal onderdeel vormen.

1.6. Online Verkoopsvoorwaarden: deze Online Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Online Verkoopvoorwaarden

2.1. De Online Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SDSA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling waarin wordt beweerd dat aanvaarding van de Online Verkoopvoorwaarden bepalingen bevat die afwijken van of niet zijn opgenomen in de Online Verkoopvoorwaarden, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor SDSA indien en voor zover SDSA deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. In gevallen waarin naast deze Online Verkoopvoorwaarden specifieke product- of servicegerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich altijd beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het gunstigst is in het geval van onverenigbare Online Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle prijzen die op de Website en in andere materialen van SDSA zijn vermeld, zijn inclusief belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de website. Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten worden ook apart weergegeven in het bestelproces.

3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Mizuno Corporation noch SDSA kunnen echter garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Website en in andere materialen van Mizuno Corporation zijn geplaatst, zijn onderhevig aan duidelijke programmeer- en typefouten.

3.3. Mizuno Corporation noch SDSA kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleur die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Artikel 4. Afsluiten van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant het aanbod van SDSA aanvaardt, onder de door SDSA gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal SDSA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien blijkt dat de Klant bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft SDSA het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren met behulp van het registratieformulier/de account-aanmeldoptie op de Website.

5.2. Tijdens het registratieproces wordt de Klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de Website. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. De Klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Mizuno Corporation noch SDSA kan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de inloggegevens en heeft altijd het recht om aan te nemen dat de Klant die inlogt op de Website de partij is die zij beweert te zijn. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt het volledige risico van alle handelingen en transacties die via de account van de Klant worden uitgevoerd.

5.4. Als de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens beschikbaar zijn geraakt voor onbevoegde partijen, zal hij verplicht zijn om zijn wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen en/of Mizuno Corporation hiervan op de hoogte te stellen, zodat Mizuno Corporation passende maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. Zodra SDSA de bestelling heeft ontvangen, zal zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan de Klant toezenden.

6.2. SDSA is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

6.3. Ruim vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst wordt op de Website informatie geplaatst die duidelijk beschrijft op welke wijze en binnen welke termijn de producten zullen worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of vermeld, zullen de producten uiterlijk binnen 45 dagen worden geleverd.

6.4. Indien SDSA niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, zal het de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de Klant kiezen om ofwel met een nieuwe leveringsdatum in te stemmen ofwel de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen.

6.5. SDSA raadt de Klant aan om de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te melden, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail. Voor meer details, zie het artikel over garantie en conformiteit.

6.6. Het risico van de producten gaat over op de Klant zodra de Producten op het overeengekomen afleveradres worden geleverd.

6.7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, heeft SDSA het recht een product te leveren dat als het gaat om aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen en het product kosteloos terug te retourneren

Artikel 7. Herroepings-/retourrecht

7.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid.

7.2. De Klant heeft het recht de Overeenkomst op afstand met SDSA binnen 45 dagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.3. De termijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

• indien de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

• bij overeenkomsten tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

• indien de Klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen.

7.4. SDSA draagt de kosten voor het retourneren van het product, wat betekent dat de Klant het product kosteloos kan retourneren. Eventuele verzendkosten betaald door de Klant en de aankoopprijs betaald voor het product zullen worden terugbetaald aan de Klant als de hele bestelling wordt geretourneerd.

7.5. Tijdens de in lid 2 genoemde herroepingstermijn zal de Klant het product en de verpakking met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De Klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen.

7.6. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn behandeling van het product anders dan toegestaan.

7.7. De Klant kan de overeenkomst conform lid 2 van dit artikel beëindigen door de herroeping (digitaal of in andere vorm) binnen de herroepingstermijn, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze aan SDSA te melden. Indien Mizuno Corporation het voor de Klant mogelijk maakt om zijn herroeping via elektronische/digitale middelen te melden, dan stuurt SDSA na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

7.8. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 dagen na de dag van de melding zoals bedoeld in lid 3, zal de Klant het product retourneren, dan wel aan (een vertegenwoordiger van) SDSA overhandigen. De Klant kan het product rechtstreeks naar SDSA sturen zonder voorafgaande kennisgeving van herroeping binnen de in lid 2 genoemde termijn. De Klant moet in dit geval een schriftelijke kennisgeving van herroeping bijvoegen. Stuur de retourbon mee met uw pakket en retourneer via UPS. Gebruik de retoursticker om gratis retour te ontvangen.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:
Supplies Distributors SA Rue Louis Blériot 5 Zoning Industriel Liège Logistics Grace-Hollogne, Liège 4460 Belgium

7.9. Door de Klant reeds betaalde (vooruitbetaalde) bedragen zullen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, aan de Klant worden terugbetaald. Indien de Klant kiest voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft SDSA de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen, behalve in gevallen waarin SDSA heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de Klant bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat er eerder gebeurt.

7.10. Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure zal duidelijk op de gebruikte Website worden geplaatst, ruim voor het sluiten van de Overeenkomst. De Klant kan ook de volgende EU-website raadplegen:
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm

Artikel 8. Betaling

8.1. De Klant zal de aan SDSA verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met de bestelprocedure en eventuele betalingsmethoden die op de Website zijn aangegeven. SDSA is vrij om elke betaalmethode van haar keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen. In geval van betaling na levering krijgt de Klant een betalingstermijn van 14 dagen, ingaande op de dag na levering.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Als Mizuno Corporation een aparte garantie geeft op de producten dan geldt dit, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, voor alle soorten Klanten.

9.2. Mizuno Corporation garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van het aangaan van de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, garandeert Mizuno Corporation ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, moet de Klant Mizuno Corporation binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.

9.4. Als Mizuno Corporation van mening is dat de klacht juist is, zullen de defecte producten in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of terugbetaald. De maximale schadevergoeding is, met inachtneming van het aansprakelijkheidsartikel, gelijk aan de door de Klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 10. Garantie op zakelijke aankopen

10.1. Dit artikel 10 is alleen van toepassing indien de Klant een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

10.2. Mizuno Corporation garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van het aangaan van de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, garandeert Mizuno Corporation ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.3. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, moet de Klant Mizuno Corporation binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.

10.4. Indien Mizuno Corporation van mening is dat de klacht juist is, zullen de defecte producten in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald.

Artikel 11. Klachtenafhandelingsprocedure

11.1. Als de Klant klachten heeft in verband met een product (in overeenstemming met het artikel over garanties en conformiteit) en/of over andere aspecten van de service van SDSA, kan hij een klacht indienen via de telefoon, per e-mail of per post. Raadpleeg de contactgegevens onderaan de Online Verkoopvoorwaarden.

11.2. SDSA zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien het voor SDSA op dat moment nog niet mogelijk is om een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal SDSA binnen 2 dagen na ontvangst de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de Klant te kunnen geven.

11.3. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij of zij een klacht indienen via het Europees platform voor online geschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel 12 is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

12.2. De totale aansprakelijkheid van SDSA ten aanzien van de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de voor die specifieke Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

12.3. De aansprakelijkheid van de Mizuno Corporation en SDSA voor indirecte schade, waaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsonderbreking, is uitgesloten.

12.4. Afgezien van de in de twee voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen, zijn Mizuno Corporation en SDSA in het geheel niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor schade, ongeacht de grond waarop de schadevordering is gebaseerd. De beperkingen in dit artikel zijn echter niet langer van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mizuno Corporation of SDSA.

12.5. SDSA is alleen aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst indien de Klant SDSA onverwijld naar behoren in gebreke stelt en SDSA een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te verhelpen, en SDSA ook na die termijn in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten om SDSA in staat te stellen een passende reactie te geven.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 45 dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk bij SDSA meldt.

12.7. In geval van overmacht is SDSA niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding voor enige schade of verlies die de Klant als gevolg daarvan heeft geleden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

13.2. Zolang de Klant geen volledige betaling van het totale overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft Mizuno Corporation of SDSA eigenaar van alle geleverde goederen (inclusief eventuele incassokosten en rente).

13.3. Vóór de eigendomsoverdracht is de Klant niet bevoegd om, anders dan in overeenstemming met zijn normale bedrijf en normale bestemming van de goederen, deze te verkopen, te leveren of op enige andere wijze te misbruiken. Voorts is het de Klant niet toegestaan de goederen te verpanden of aan derden enig recht met betrekking tot de goederen te geven zolang de eigendomsoverdracht niet is voltooid.

13.4. De Klant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met zorg en herkenbaar als eigendom van Mizuno Corporation te bewaren.

13.5. Mizuno Corporation is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud en in het bezit van de Klant zijn geleverd, te herroepen indien de Klant de facturen niet heeft betaald of met betalingsmoeilijkheden te maken heeft gehad.

13.6. De Klant zal Mizuno Corporation te allen tijde toegang geven tot zijn goederen om deze te inspecteren en/of om de rechten van Mizuno Corporation uit te oefenen.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op deze overeenkomst is het recht van het land van vestiging van de webshop van toepassing, onverminderd de eventuele toepasselijkheid van dwingende bepalingen van dwingend recht. Dit betekent dat een Overeenkomst voor de aankoop van producten via de Website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met de Website worden beheerst door de wetten van het land van vestiging van de webshop.

14.2. Voor zover het dwingend recht niet anders voorschrijft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar SDSA haar maatschappelijke zetel heeft.

14.3. Indien een bepaling in deze Online Verkoopvoorwaarden nietig zou blijken te zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Online Verkoopvoorwaarden als geheel. In dat geval zullen de partijen een of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling vaststellen, die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke bepaling.

14.4. De term 'schriftelijk' in deze Online Verkoopvoorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende is vastgesteld.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op per e-mail of brief:

Supplies Distributors SA
5, Rue Louis Blériot
4460 Grâce-Hollogne
België

VAT BE 0475.286.142

NL email: service-nl@mizuno.eu
DE email: service-de@mizuno.eu