Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe Mizuno Corporation Netherlands ("wij", "ons" en "onze") als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt van (i) klanten die natuurlijke personen zijn en (ii) werknemers van klanten die rechtspersonen zijn, leveranciers en andere zakenpartners in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. Ook wordt hierin beschreven welke maatregelen en processen wij hebben toegepast om die gegevens op passende wijze te beschermen. Het geven van deze informatie is één van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG"). Wij maken u erop attent dat dit niet het privacybeleid is dat geldt voor de verwerking van de via deze website verzamelde persoonsgegevens; het privacybeleid voor dat doeleinde wordt weergegeven op, en is beschikbaar via, een link op de specifieke pagina waarop die persoonsgegevens worden verzameld.

Dit Privacybeleid vormt geen contractuele relatie tussen u en ons en wij kunnen dit van tijd tot tijd wijzigen.

1. RECHTMATIGE VERWERKING

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken:

(a) wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven (u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek in te dienen met gebruikmaking van de hieronder vermelde contactgegevens);

(b) wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze producten of diensten aan u (of uw werkgever) te leveren;

(c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om in te gaan op een verzoek van u (of uw werkgever);

(d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter behoud van onze relatie met u (of uw werkgever); of

(e) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter naleving van onze verplichtingen op grond van de wet- of regelgeving.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VAN U VERZAMELEN

2.1 Wij mogen de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen:

Klanten die natuurlijke personen zijn

(a) uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens, en geboortedatum;

(b) Betalingsgegevens zoals bank rekening of credit card nummer

(c) informatie over uw producten die bij ons geregistreerd zijn;

(d) gegevens over uw voorkeuren voor soorten marketingevenementen of -materialen;

(e) gegevens over uw toegang tot onze gebouwen en terreinen, systemen en websites;

(f) uw berichten, feedback of bijdragen aan klantenonderzoeken en -enquêtes.

Werknemers van klanten die rechtspersonen zijn, leveranciers en andere zakenpartners

(a) uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens;

(b) uw functie, positie en/of functietitel binnen uw dienstverband;

(c) gegevens over uw voorkeuren voor soorten marketingevenementen of -materialen;

(d) gegevens over uw toegang tot onze gebouwen en terreinen, systemen en websites; en

(e) uw berichten, feedback of bijdragen aan onderzoeken en enquêtes.

2.2 In sommige gevallen is het voor u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons op te geven om ons in staat te stellen om onze onderneming te runnen en onze activiteiten uit te voeren, om onze relatie met u (of uw werkgever) in stand te houden, om onze producten of diensten aan u (of uw werkgever) te leveren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer u uw persoonsgegevens niet opgeeft, zijn wij misschien niet in staat om onze relatie met u (of uw werkgever) in stand te houden of onze producten of diensten aan u (of uw werkgever) te leveren.

2.3 Wij stellen alles in het werk om te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij opslaan altijd juist en volledig zijn en dat al uw persoonsgegevens bijgewerkt zijn. Echter u kunt ons hiermee enorm helpen door direct contact met ons op te nemen indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens of indien u ontdekt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonsgegevens die u aan ons opgeeft.

3. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens doorgaans via de informatie die u tijdens uw relatie met ons aan ons opgeeft. Dit gebeurt over het algemeen wanneer u ons e-mails en andere correspondentie stuurt of door middel van de formulieren en documenten die worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt voor onze marketing- of marktnieuwslijsten, de aanmeldinformatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze producten of diensten, informatie die u verstrekt in verband met de garanties op onze producten en de door Mizuno georganiseerde evenementen waaraan u deelneemt.

Wij mogen uw persoonsgegevens ook verzamelen via andere bronnen, zoals onze groepsbedrijven, onze dealers of retailpartners, uitgevers van tijdschriften, PR-bedrijven, fraudepreventiebureaus, kredietinformatiebureaus, archieven van overheidsinstanties en social media.

Werknemers van klanten die rechtspersonen zijn, leveranciers en andere zakenpartners

Wij verzamelen uw persoonsgegevens doorgaans via de informatie die u/werkgever tijdens de relatie van u/uw werkgever met ons opgeeft. Dit gebeurt in het algemeen doordat u/uw werkgever ons e-mails en andere correspondentie stuurt of door middel van de uitwisseling van visitekaartjes, de formulieren en documenten die gebruikt worden wanneer u/uw werkgever zich aanmeldt voor onze marketing- of marktnieuwslijsten, wanneer u genoemd staat als persoon die bevoegd is om namens uw werkgever te handelen, de aanmeldinformatie die u/uw werkgever gebruikt om toegang te krijgen tot onze producten of diensten, hetzij namens u, hetzij namens uw werkgever.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen via andere bronnen, zoals onze groepsbedrijven, fraudepreventiebureaus, kredietinformatiebureaus en de archieven van overheidsinstanties.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Klanten die natuurlijke personen zijn

Wij mogen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

(a) Om uw order te verwerken en de door u gevraagde producten of diensten te leveren;

(b) om te reageren op uw berichten of posts aan ons;

(c) om onze productgarantie voor uw geregistreerde producten te beheren;

(d) om u te voorzien van promotie- en marketingmaterialen over onze producten en diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn;

(e) om onze productserie, diensten, winkels, informatietechnologiesystemen en websites te beheren, ontwikkelen en verbeteren;

(f) voor het toezicht op en de evaluatie van de naleving van de wetgeving en ons beleid/onze normen;

(g) om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving en verzoeken overal ter wereld, waaronder het doen van meldingen aan en/of het ondergaan van controles door nationale en internationale toezichthouders;

(h) voor financiële en witwas- en kredietcontroles en met het oog op fraude- en misdaadbestrijding en -detectie;

(i) voor administratieve doeleinden in verband met de beveiliging van en toegang tot onze websites en applicaties;

(j) om te voldoen aan bevelen van rechters en om onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of te verdedigen;

(k) voor elk ander legitiem ondernemingsdoel; en

(l) zoals anderszins toegestaan of verplicht op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Werknemers van klanten die rechtspersonen zijn, leveranciers en andere zakenpartners

Wij mogen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

(a) om de gevraagde producten of diensten aan u/uw werkgever te leveren;

(b) om te reageren op berichten of posts van u/uw werkgever aan ons;

(c) om u/uw werkgever te voorzien van promotie- en marketingmaterialen over onze producten en diensten waarin u/uw werkgever volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn;

(d) om onze productserie, diensten, winkels, informatietechnologiesystemen en websites te beheren, ontwikkelen en verbeteren;

(e) voor het toezicht op en de evaluatie van de wet- en regelgeving en ons beleid/ onze normen;

(f) om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving en verzoeken overal ter wereld, waaronder het doen van meldingen aan en/of het ondergaan van controles door nationale en internationale toezichthouders;

(g) voor financiële en witwas- en kredietcontroles en met het oog op fraude- en misdaadbestrijding en -preventie;

(h) voor administratieve doeleinden in verband met de beveiliging van en toegang tot onze websites, gebouwen en terreinen, platformen en websites en applicaties;

(i) om te voldoen aan bevelen van rechters en/of om onze wettelijke rechten te verdedigen;

(j) voor elk ander legitiem ondernemingsdoel; en

(k) zoals anderszins toegestaan of verplicht op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving.

5. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens mogen worden doorgegeven naar (en de toegang hiertoe en de opslag ervan zijn mogelijk in) een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), waaronder landen waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als binnen de EER wordt genoten. In het bijzonder geldt dat wij uw persoonsgegevens mogen delen met onze groepsmaatschappijen buiten de EER, waaronder Japan en de Verenigde Staten. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale doorgiften geschieden onder toepassing van passende of geschikte waarborgen zoals vereist is op grond van de AVG. U kunt kopieën verkrijgen van de betreffende waarborgdocumenten door een verzoek hiertoe te doen met gebruikmaking van de hieronder vermelde contactgegevens.

6. WANNEER WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MOGEN BEKENDMAKEN

Uw persoonsgegevens worden niet door ons verkocht, verhuurd of verhandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekend maken:

(a) aan onze groepsmaatschappijen;

(b) aan door u goedgekeurde bedrijven;

(c) aan derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken (zoals de leveranciers van onze systemen, waaronder cloudproviders);

(d) aan derden die uw persoonsgegevens te eigen behoeve verwerken, maar via verlening van een dienst aan u (of uw werkgever) namens ons (zoals onze logistieke partner of leveranciers);

(e) aan bedrijven die diensten verlenen voor witwascontroles, kredietrisicovermindering en andere fraude- en misdaadbestrijdingsdoeleinden en bedrijven die soortgelijke diensten leveren, waaronder financiële instellingen, kredietinformatiebureaus en toezichthouders met wie dergelijke informatie wordt gedeeld;

(f) aan een derde aan wie wij een of meer van onze rechten of verplichtingen overdragen of noveren;

(g) aan een potentiële koper indien wij onze onderneming of bedrijfsmiddelen gedeeltelijk verkopen; en

(h) aan een overheid, toezichthouder, handhavings- of uitwisselingsinstantie of rechter, indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.

7. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij hebben ons gecommitteerd aan het waarborgen en beschermen van uw persoonsgegevens en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen en in stand houden om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat passend is om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, bekendmaking of toegang.

8. UW RECHTEN IN VERBAND MET DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

8.1 Indien u:

(a) uw persoonsgegevens wilt bijwerken, wijzigen of vernietigen of een kopie wenst van de persoonsgegevens die wij bewaren; of

(b) het gebruik van uw persoonsgegevens door ons wilt beperken of voorkomen,

dan kunt u een verzoek hiertoe doen door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de hieronder vermelde contactgegevens.

8.2 In de hierboven vermelde situaties kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen door ons te voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs zodat wij kunnen voldoen aan onze beveiligingsverplichtingen en de onbevoegde doorgifte van gegevens kunnen voorkomen.

9. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is ter verwezenlijking van het doel waarvoor deze verzameld zijn of ter naleving van de eisen in de wet- of regelgeving of van toezichthouders, of van interne beleidsregels.

10. DIRECT MARKETING

Wanneer u ons informeert dat u geen informatie over onze producten of diensten en andere marketingmaterialen van ons wilt ontvangen, dan zullen wij verder geen contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden. U kunt contact met ons opnemen met gebruikmaking van de hieronder vermelde contactgegevens.

11. GEBRUIK VAN COOKIES

Een "cookie" is een tekstbestandje dat bewaard wordt op de harde schijf of het mobiele apparaat van een gebruiker. Cookies worden gegenereerd door webservers wanneer de gebruiker op een internetpagina komt en worden doorgegeven aan de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker met het oog op de toegang hiertoe in de toekomst. Deze vervullen een aantal functies die geassocieerd worden met het browsen van websites en worden gebruikt voor een heel scala aan verschillende doeleinden, zoals het volgen van gebruikers van de ene pagina naar de andere op een internetsite. Hiermee kan de gebruikerservaring op een website worden verbeterd, waardoor de site gepersonaliseerd kan worden op basis van onder meer de voorkeuren en browse-activiteiten van de gebruiker.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken kunt ons cookiebeleid lezen op https://www.mizuno.com/cookies

12. HOE WIJ DIT PRIVACYBELEID UPDATEN OF WIJZIGEN

Wij kunnen delen van dit Privacybeleid wijzigen of updaten om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of na wijziging van onze interne praktijken. U wordt niet noodzakelijkerwijs direct geïnformeerd over een dergelijke wijziging. Daarom verzoeken wij u om dit Privacybeleid regelmatig te herlezen, zodat u volledig bekend bent met eventuele wijzigingen of updates.

13. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit Privacybeleid of uw persoonsgegevens of een verzoek willen indienen in verband met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen met gebruikmaking van de hieronder vermelde gegevens:

Email: eprivacy@mizuno.eu

Post: Mizuno Data Protection Help Desk, Mizuno House, 612 Reading Road Winnersh RG41 5HE England

14. HOE U EEN KLACHT KUNT INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDER

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat wij uw rechten op het gebied van gegevensbescherming hebben geschonden.

Voor het laatst bijgewerkt op: 19 december 2018