In deze voorwaarden:

betekent "het bedrijf" Mizuno Corporation (UK), Mizuno House, 612 Reading Road, Winnersh, Wokingham, Berkshire RG41 5HE, Engeland. betekent "de koper" het bedrijf, de firma of individuele agent, verderop gespecificeerd. betekent "de goederen" de producten, waaronder alle golf- en sportaccessoires die door het bedrijf geleverd worden.

Alle orders worden uitsluitend volgens de hieronder uiteengezette voorwaarden geaccepteerd. De koper accepteert dat deze voorwaarden de relatie tussen hemzelf en het bedrijf zullen reguleren waarbij alle andere voorwaarden uitgesloten worden. Er zal geen enkele variatie of kwalificatie van deze voorwaarden of van het contract geldig zijn, tenzij dit schriftelijk met een van de Senior Managers of door de General Manager van het bedrijf is overeengekomen.

De koper erkent hierbij de exclusieve aard van de goederen en de voordelen die voortkomen uit de zorgvuldige selectie van de verkoopkanalen door het bedrijf. De door het bedrijf geleverde goederen zullen uitsluitend door de koper aan het publiek verkocht worden via de eigen verkoopkanalen van de koper. De koper mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf de goederen niet verkopen of deze op een andere wijze van de hand doen via een ander groothandels- of verkoopkanaal of andere distributeur of via postorder. Als deze voorwaarde geschonden wordt, heeft het bedrijf het recht om af te zien van levering van verdere goederen aan de koper, ongeacht of deze besteld zijn of niet.

De koper moet een daadwerkelijk verkoopbedrijf hebben in permanente golf-/sportproducten, waar klanten de Mizuno producten kunnen bekijken, vasthouden, testen en kopen.

De koper moet voldoende personeel in dienst hebben dat kennis heeft van de Mizuno producten om ervoor te zorgen dat het niveau van klantenservice aan de consumenten evenredig is met het topimago van het Mizuno merk en de producten.

Geen enkele werknemer of agent van het bedrijf afgezien van een Senior Manager van het bedrijf mag een verklaring, garantie of voorstelling geven van de goederen. De koper mag dan ook geen verklaring, garantie of voorstelling vragen of erop vertrouwen, als deze gedaan is door een werknemer, of agent van het bedrijf, afgezien van een Senior Manager.

De prijs van de goederen is de relevante prijs die in de prijslijst van het bedrijf vermeld staat, die geldt op de datum van levering en het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijslijst van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan te passen. Alle prijzen zijn exclusief de belasting toegevoegde waarde. De koper moet eventuele vragen over facturen schriftelijk bij het bedrijf kenbaar maken en wel binnen 28 dagen vanaf de factuurdatum. Daarna zal de factuur betaalbaar zijn op de originele vervaldatum.

6.1. Het bedrijf is gerechtigd om de koper na levering of op elk tijdstip hierna te factureren voor het bedrag van de goederen, tenzij de goederen opgehaald worden door de koper of als de koper onterecht de goederen niet in ontvangst neemt. In dit geval is het bedrijf gerechtigd de koper te factureren op elk tijdstip nadat het bedrijf de koper in kennis heeft gesteld van het feit dat de goederen klaar staan om afgehaald te worden of (zoals het geval kan zijn) als het bedrijf de goederen zal afleveren.

6.2. De koper betaalt het bedrag van de goederen (zonder aftrek of compensatie) aan het einde van de maand na de datum van de factuur van het bedrijf, of volgens de voorwaarden die verderop gespecificeerd zijn, indien afwijkend, ondanks het feit dat levering niet plaatsgevonden kan hebben en dat de eigendom van de goederen niet overgedragen is aan de koper. De tijd van betaling van het bedrag is van wezenlijk belang in het contract. Ontvangsten voor betaling worden alleen gegeven als hierom verzocht wordt.

6.3. Als de koper niet op de vervaldatum betaalt, is het bedrijf, behoudens andere rechten of remedies die het bedrijf tot zijn beschikking heeft, gerechtigd om: a) het contract te annuleren of om verdere leveringen aan de koper op te schorten; b) zich een door de koper gedane betaling voor dergelijke goederen toe te eigenen (of de goederen die geleverd zijn onder een ander contract tussen de koper en het bedrijf), al naar gelang het bedrijf geschikt acht (ongeacht een voorgegeven toe-eigening door de koper); c) administratiekosten te berekenen voor een onbetaalde cheque of overboeking; en d) om de koper rente te berekenen (zowel voor en na een uitspraak) over het onbetaalde bedrag, met een percentage van 3% per jaar boven het basistarief van Lloyds Bank, tot de volledige betaling is ontvangen. Een deel van een maand wordt beschouwd als een volledige maand voor het doel van het berekenen van rente.

Een korting voor een prompte betaling zoals verderop weergegeven, kan alleen gegeven worden als er voor de opgegeven datum betaald is. Waar van toepassing kunnen kortingen alleen genomen worden op de goederen en in geen enkel geval kunnen er kortingen gegeven worden op aanvullende kosten zoals kosten voor wijzigingen, reparatie of vervoer.

Alle orders zijn onderhevig aan acceptatie door het bedrijf en onderhevig aan de beschikbaarheid van de goederen. Het accepteren van een order houdt geen garantie in dat het bedrijf de goederen levert en het bedrijf behoudt zich het recht voor om een order zonder aansprakelijkheid te annuleren, als de door de koper bestelde goederen niet beschikbaar zijn. Voor orders onder de £250 worden de standaard administratiekosten berekend die van toepassing zijn ten tijde van de levering.

Levering zal zo snel mogelijk na het plaatsen van de order plaatsvinden, maar er wordt geen aansprakleijkheid geaccepteerd voor een verlies dat voortvloeit uit late levering. Leveringsdata worden ter algemene informatie aangegeven.

Claims voor schade tijdens vervoer moeten binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden aan het bedrijf: in het geval van verlies tijdens vervoer, moet dit binnen veertien dagen na de verzenddatum die op de relevante factu(u)r(en) staat, gemeld worden.

Het risico op verlies of schade aan de goederen van wat voor aard dan ook gaat op de koper over na levering van de goederen op de plek die door de koper aangegeven is. Als deze voorwaarde echter uitdrukkelijk in een afzonderlijk contract gewijzigd is, dat overeengekomen is tussen het bedrijf en de koper, dan zijn de voorwaarden van het contract van toepassing.

De productlijnen die hierin genoemd zijn of die in de brochures van het bedrijf staan, kunnen door het bedrijf zonder kennisgeving gewijzigd of uit het assortiment gehaald worden en het bedrijf behoudt zich het recht voor om modificaties aan te brengen zonder aansprakelijkheid voor het bedrijf ten aanzien van de koper.

13.1. Het bedrijf houdt het eigendom van de goederen, eigendom die niet overgaat op de koper en de koper zal aan hem geleverde goederen als bewaarnemer voor en namens het bedrijf houden, totdat het bedrijf volledige contante betaling of overboeking heeft ontvangen van de prijs van de goederen en alle andere goederen waarvan overeengekomen is dat die door het bedrijf verkocht worden aan de koper en waarvoor betaald moet worden (ongeacht of de goederen in termijnen geleverd zijn en sommige door de koper betaald zijn) en tot die tijd zal de koper de goederen apart bewaren of er op een andere wijze voor zorgen dat de goederen gemakkelijk te identificeren zijn als eigendom van het bedrijf en op verzoek van het bedrijf zal hij de goederen aan het bedrijf leveren of zal hij het bedrijf toestaan de goederen weer in bezit te nemen en vervolgens te verkopen.

13.2. Nadat het bedrijf de goederen eventueel heeft doorverkocht , volgens de voorziening van paragraaf (i) hierboven, zal het bedrijf, mits de opbrengsten van de verkoop hoger zijn dan het bedrag van de balans van de goederen dat betaalbaar is aan het bedrijf, het overschot betalen aan de koper met aftrek van de kosten en onkosten van het weer in bezit nemen en doorverkopen van de goederen en eventuele schade die het bedrijf opgelopen heeft als gevolg van een afwijzing van het contract door de koper.

13.3. De voorzieningen van clausule 13 blijven ook na afbreking van het contract om wat voor reden dan ook geldig en met name, maar zonder beperking, de afbreking van het contract door het bedrijf door het accepteren van een afwijzing van het contract door de koper.

13.4. Het bedrijf is gerechtigd om een algemeen pandrecht of retentierecht uit te voeren op alle goederen of delen daarvan die het bedrijf in bezit heeft en die eigendom zijn van de koper (of die door de koper aan het bedrijf geleverd zijn) voor elk bedrag dat het bedrijf toekomt en in gevolg van een dergelijk pandrecht of retentierecht is het bedrijf gerechtigd om alle of delen van dergelijke goederen zonder kennisgeving particulier of per veiling of anderszins te verkopen en om de opbrengsten van een dergelijke verkoop te behouden met vermindering van dergelijke bedragen en alle kosten en onkosten die het bedrijf opgelopen heeft om dergelijke verkopen tot stand te brengen. Een eventuele resterende balans wordt door de koper overgemaakt naar het bedrijf. Na een dergelijke verkoop zal het eigendomsrecht van de goederen overgaan op de koper.

14.1. Het bedrijf garandeert (met uitzondering van het hierna genoemde) dat de door hem gemaakte goederen van goed materiaal en goed afgewerkt zijn en dat er redelijke zorg wordt gedragen bij het monteren of verwerken van items die niet door hem gemaakt zijn, zodat als de koper het bedrijf schriftelijk in kennis stelt dat de goederen niet geleverd zijn, als voornoemd, en als hetzelfde vastgesteld is en mits de koper of gebruiker niet met de goederen geknoeid heeft, het bedrijf dergelijke defecte goederen op zijn eigen kosten en naar eigen optie, zal vervangen of repareren of de koper voor de kosten van dergelijke goederen zal crediteren. De voornoemde garantie is alleen geldig als de koper de verkoper binnen 28 dagen na levering of vervanging of reparatie van de goederen waarop het betrekking heeft, schriftelijk in kennis stelt van een claim met betrekking tot dergelijke goederen.

14.2. Behalve met betrekking tot aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van het bedrijf (welke aansprakelijkheid het bedrijf hierin accepteert), en behalve met betrekking tot de aansprakelijkheid van het bedrijf, indien aanwezig, die vastgesteld is in overeenstemming met een specifieke voorziening van het contract (mits het bedrijf een dergelijke aansprakelijkheid niet heeft voor indirect of gevolghebbend verlies, schade, kosten, juridische kosten, professionele en andere onkosten van wat voor aard dan ook die de koper of een derde partij heeft gemaakt), is het bedrijf ten aanzien van de koper niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, juridische kosten professionele en andere onkosten van wat voor aard dan ook die de koper of een derde partij heeft gemaakt, hetzij direct, hetzij gevolghebbend (waaronder maar zonder beperking eventueel economisch verlies of ander verlies van omzet, winst, zaken of goodwill) die ontstaat uit een geschil of contractuele onrechtmatigheid of andere claims of maatregelen die tegen de koper genomen of gemaakt zijn met betrekking tot de levering van de goederen aan de koper, of het gebruik van, of andere zaken met betrekking tot de goederen door de koper of een derde partij (waaronder, maar zonder beperking claims van een derde partij over een vermeende schending van de intellectuele eigendomsrechten), noch is het bedrijf op wat voor manier dan ook verantwoordelijk om zich bezig te houden met dergelijke geschillen of contractuele onrechtmatigheden of andere claims of maatregelen. De koper betaalt heffingen en vrijwaart het bedrijf en zijn beambten, dienaars en agenten te allen tijde voor alle en eventuele dergelijke verliezen, schade, kosten, juridische kosten, professionele en andere onkosten.

14.3. De koper erkent uitdrukkelijk dat de voorzieningen van clausule 14 voldoen aan de vereisten van redelijkheid zoals gespecificeerd in de Britse Wet over Oneerlijke Contractvoorwaarden van 1977 en dat hij op een toekomstige datum niet het tegendeel zal beweren in het geval van een geschil met het bedrijf met betrekking tot de aansprakelijkheid van het bedrijf hierover.

Geretourneerde goederen worden alleen geaccepteerd na schriftelijke goedkeuring van het bedrijf en alle geretourneerde goederen zijn onderhevig aan kosten van 10% voor nieuwe voorraad.

Als het bedrijf een of al deze voorwaarden niet afdwingt, houdt dit geen vrijstelling ervan in of van het recht van het bedrijf om deze af te dwingen.

17.1. Eventuele kennisgevingen of andere documenten die onder het contract afgegeven worden, zullen schriftelijk zijn en zullen beschouwd worden als gegeven als zij op de volgende wijzen afgegeven worden of verzonden worden:

  • (a) post of aangetekende post, of
  • (b) persoonlijke levering, of
  • (c) telex, fax of andere elektronische media naar het adres van de partij die onderop het document vermeld staat.


17.2. Alle dergelijke kennisgevingen en documenten zullen in de Engelse taal zijn. Een dergelijke kennisgeving of ander document zal twee werkdagen na de verzenddatum van de kennisgeving of ander document per post beschouwd worden als zijnde ontvangen door de geadresseerde, of, als de kennisgeving of ander document gegeven wordt per telex, fax of ander elektronische media, gelijktijdig met de transmissie. Om het verzenden van een kennisgeving of ander document te bewijzen, is het voldoende om aan te tonen dat het verzonden was.

Deze voorwaarden en het contract waarvan zij onderdeel uitmaken vallen onder en worden opgesteld volgens de Engelse wetgeving en de koper onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Als uitgesproken wordt dat een van deze voorwaarden of een deel daarvan ongeldig is of onafdwingbaar via een wetgeving waar het onder valt of een regel of wet, zal het tot die mate ongeldig of onafdwingbaar zijn en niet verder. De partijen proberen in goed vertrouwen, door middel van onderhandelingen tussen de respectievelijke senior executives van de partijen die de bevoegdheid hebben om dit te schikken, eventuele geschillen of claims op te lossen die ontstaan uit, of betrekking hebben op deze overeenkomst. Als de kwestie niet door middel van onderhandelingen opgelost wordt, zullen de partijen in goed vertrouwen proberen het geschil of claim op te lossen via een Alternatieve Geschillenbeslechting (ADR) die aanbevolen wordt door het Centrum voor Geschillenbeslechting. Als de kwestie niet binnen 30 dagen na het opstarten van een ADR-procedure opgelost wordt (of een andere periode die overeengekomen kan zijn), of als een van de partijen niet mee doet of stopt met een ADR-procedure, dan wordt het geschil doorverwezen naar de Engelse rechtbanken.