Martial Arts

Shiai

Judo

Yusho IJF
MRB OBI Orange
Keiko 2

Judo

MRB OBI Green
Hayato Blue
Sokuteiki
Tôshi

Karate

RB OBI Brown
Kime

Karate

MRB OBI Blue
Hayato

Judo